Haber Detayı
26 Ocak 2015 - Pazartesi 10:10
 
Vatandaşa Yeni Vergi Şoku
Rant vergisi arsalarla sınırlı kalmayacak. Üzerinde bina olan arsanın değerinin artmasıyla ödenecek emlak vergisinde de artış olacak. Fark vatandaştan alınacak.
- Haberi
Vatandaşa Yeni Vergi Şoku

Son gün­le­rin en önem­li gün­dem mad­de­si ha­li­ne ge­len ar­sa rant­la­rın­dan el­de edi­le­cek ver­gi­de ok­lar yi­ne va­tan­da­şı gös­ter­di. Rant ver­gi­si sa­de­ce ar­sa­nın de­ğe­ri­nin art­ma­sıy­la ar­sa sa­hi­bi­ni il­gi­len­dir­me­ye­cek. Üze­rin­de ko­nut ve iş­ye­ri olan ara­zi­le­rin il­gi­li be­le­di­ye ta­ra­fın­dan de­ğe­ri­nin ar­tı­rıl­ma­sı ya da ye­ni imar ça­lış­ma­la­rıy­la olu­şan de­ğer ar­tı­şı va­tan­da­şa ek ver­gi ola­rak yan­sı­ya­cak.

GÜLLÜCE:ARSA SAHİBİNİ İLGİLENDİRİR

Ko­nu ile il­gi­li en so­ mut bil­gi Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı İd­ris Gül­lü­ce­'den gel­di. Ya­pı Ürün­le­ri ve Üre­ti­ci­le­ri Fe­de­ras­yo­nu­'nun "2023'e doğ­ru kent­ sel dö­nü­şüm, ulu­sal çev­re po­li­ti­ka­la­rı ve sek­tör­den bek­len­ti­le­r" ko­nu­lu top­lan­tı­sı­na onur ko­nuş­ma­cı ola­rak ka­tı­lan Gül­lü­ce rant ver­gi­si­ne yö­ne­lik so­ru­la­rı ya­nıt­la­dı. Gül­lü­ce ko­nuş­ma­sı­nın ba­şın­da "Rant ver­gi­si ar­sa­sı ola­nı il­gi­len­di­rir va­tan­daş ra­hat et­si­n" de­di. An­cak Ba­kan Gül­lü­ce üze­rin­de ko­nut ve­ya iş­ye­ri olan ara­zi­nin il­gi­li be­le­di­ye ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ye­ni ça­lış­ma­da de­ğe­ri­nin art­ma­sı so­nu­cun­da em­lak ver­gi­si art­ma­ya­cak mı so­ru­su­na "Ta­bi üze­rin­de bi­na olan bir ar­sa­nın de­ğe­ri art­mış­sa o ar­sa üze­rin­de­ki gay­ri­men­kul­le­rin em­lak ver­gi­si de ar­tar. Bu da çok do­ğal­dı­r" ya­nı­tı­nı ver­di.

SİVİL KURULUŞ OLURSA İZİN İSTENMEZ

İd­ris Gül­lü­ce Tür­ki­ye Mi­mar ve Mü­hen­dis­ler Oda­sı Bir­li­ği ve il­gi­li oda­la­rın üye­le­ri­nin ulus­la­ra­ra­sı top­lan­tı ve kon­gre­le­re ka­tıl­mak için 15 gün ön­ce ba­kan­lı­ğa izin ta­le­bin­de bu­lun­ma­sı­na yö­ne­lik ge­rek­çe­le­ri­ni de sı­ra­la­dı. Gül­lü­ce; "Bu tür bir de­ne­ti­me ne­den iti­raz edi­li­yor an­la­mı­yo­rum. Ca­nı is­te­yen üye olur is­te­me­yen ol­maz biz si­vil bir ku­ru­lu­şuz di­yor­sa ve üye ol­ma­yı zo­run­lu tut­mu­yor­sa o za­man yurt­dı­şı­na çı­kı­şın­da ba­kan­lık­tan izin is­ten­mez. Ama ba­şın­da Tür­ki­ye olan her şe­yi biz de­net­le­ri­z" şek­lin­de ko­nuş­tu.

1,15 MİLYON TON ATIK DÖNÜŞTÜ

Top­lan­tı­nın ev sa­hip­li­ği­ni üst­le­nen Ya­pı Ürün­le­ri ve Üre­ti­ci­le­ri Fe­de­ras­yo­nu (YÜF) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı M. Şe­fik Tü­zün, Tür­ki­ye çi­men­to sek­tö­rü­nün 2013 yı­lın­da yak­la­şık 1,15 mil­yon ton atı­ğı ya­kıt ve ham­mad­de ola­rak eko­no­mik de­ğe­re dö­nüş­tür­dük­le­ri­ni söy­le­di. Ulu­sal çev­re po­li­ti­ka­sı­na da de­ği­nen Tü­zün, Tür­ki­ye­'de yü­rü­tül­mek­te olan çev­re mev­zu­atı­na uyum sü­re­si­nin Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de­ki gi­bi 5-7 yı­la ya­yıl­ma­sı­nı is­te­di.

Kaynak: Editör:
Etiketler: Rant, vergisi, arsalarla, sınırlı, kalmayacak, Üzerinde, bina, olan, arsanın, de
Yorumlar
Haber Yazılımı